-->

BIOGRAFI IMAM MALIK


Disusun oleh:

Sulaiman Tahir 
Fredy Arifur Rohmans
Ria Damayanti
Karlinda Yunita
Sasitorn Semsamai
Aviatun Nisa


JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUK
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA 
2014

BAB I 
PENDAHULUAN

A. Latar belakang 
Setelah wafatnya Rasulullah, maka tugas dakwah Beliau diteruskan oleh para sahabat-sabatnya. Generasi berganti generasi, para sahabat pun akhirnya diganti oleh orang-orang sesudah mereka.begitu seterusnya hingga hari ini. Dari generasi-generasi itu, muncul orang-orang cemerlang yang begitu gigih mendakwahkan Islam, begitu gigih mempelajari dan mengajari ayat-ayat Allah juga Hadis-hadis Nabi-Nya. Salah satu dari orang-orang itu adalah Imam Malik, salah satu imam mazhab yang namanya begitu harum dalam dunia Islam.

Imam Malik telah memainkan peran pentingnya dalam dunia Islam, kontribusi yang beliau berikan pada dunia telah begitu banyak. Sehingga membuat beliau berada pada deretan “orang penting” yang harus kita pelajari. Agar kita tahu betul alasan arah pikirannya, sehingga kemudian kita dapat menyimpulkan dengan bijak sepak terjangnya. Aneh ketika kita hendak mempelajari segala yang menjadi buah pikirnya jika kita belum mengetahui siapa dirinya. Karna bisa jadi kita tidak utuh dalam memahami buah pikir beliau, padahal buah pikir tentu sangat dipengaruhi siapa pemilik buah pikir itu dan apa latarbelakangnya.

Sehingga inilah yang menurut kami penting untuk kita pelajari siapa sebenarnya tokoh Imam Malik ini. Supaya kita utuh dalam menyikapi segala buah pikirnya.

B. Rumusan masalah
Untuk memudahkan kita dalam mengetahui biografi Imam Malik, maka kami membuat beberapa rumusan masalah yang menjadi titik tekan kita, agar bisa lebih mudah membahasnya. Rumusan masalah ini kami buat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaa, yaitu:
1. Siapa Imam Malik itu ?
2. Siapa saja guru-guru Imam Malik ?
3. Bagaimana sikap Imam Malik terhadap hadis-hadis Nabi SAW ?
4. Bagaimana Imam Malik Ketika sebagai guru ?
5. Siapa saja murid-murid Imam Malik ?
6. Bagaimana Imam Malik dengan urusan pemerintahan ?
BAB II
PEMBAHASAN

A. Kelahiran Malik
Imam Malik adalah imam yang kedua dari ke empat imam mazhab dalam Islam dari segi umur. Ia dilahirkan tiga belas tahun sesudah kelahiran Abu Hanifah. Imam Malik ialah seorang imam dari kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. Ia salah seorang dari ahli fiqih yang terakhir bagi kota Madinah dan juga yang terakhir bagi fuqaha Madinah. Beliau berumur hampir 90 tahun. Imam Malik semasa hidupnya sebagai pejuang demi agama dan umat Islam seluruhnya. Imam Malik dilahirkan pada zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik Al-Umawi. Dia meninggal dunia pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid di masa pemerintahan, Umayyah dan Abbasiyyah di mana terjadi perselisihan hebat di antara dua pemerintahan tersebut. Di masa itu pengaruh ilmu pengetahuan Arab, Persi dan Hindi (India) tumbuh dengan subur di kalangan masyarakat di kala itu.Imam Malik dilahirkan di suatu tempat yang bernama Zulmarwah di sebelah Utara ‘Al-Madinatul-Munawwarah’. 
Kemudian beliau tinggal di ‘Al-Akik’ buat sementara waktu akhirnya beliau terus menetap di Madinah.Bermacam-macam pendapat ahli sejarah tentang tarikh terjadi sejak masa dahulu.Diceritakan bahwa ketika Ibu Malik mengandung Malik di dalam perutnya selama dua tahun dan ada pula yang mengatakan tiga tahun. Silsilihah keturun Imam Malik bin Abi Amir bin Amru bin Ghaiman bin Huthail bin Amru bin Al-Haris dan beliau pendukung suku (Bani) Tamim Ibnu Murrah.
Imam Malik adalah seorang yang tinggi serta lebar bentuk tubuh badannya. Warna kulitnya putih, dahi luas, sedangkan hidungnya mancung serta menarik pandangan. Setengah dari budi-pekertinya ialah, beliau gemar kepada pakaian yang baik dan indah, seperti pakaian yang dibuat di Aden. Beliau sangat menyenangi tentang pakaian, antara kegemarannya juga ialah memakai wangi-wangian. Beliau tidak suka mencukur kumis bahkan beliau mencela perbuatan tersebut serta beliau memandang perbuatan itu tidak baik. Sementara makanan Imam Malim adalah dari bahan-bahan yang baik, tiap-tiap hari beliau selalu memakan daging. Beliau sangat gemar memakan pisang karena katanya : pisang adalah diperumpamakan denagn buah-buahan dari surga oleh karena itu pisang adalah antara buah-buahan yang dapat dimakan di musim panas dan juga di musim sejuk. Allah berfirman :
Artinya : Makanan di surga itu adalah untuk selama-lamanya. 

Antara kegemarannya lagi adalah perhiasan rumah tangga, sehingga semua alat perhiasan rumahnya dari barang yang indah dan berharga mahal, serta disusunnya dengan baik. Imam Malik berpendapat bahwa menggunakan barang-barang yang baik dan berharga adalah suatu cara untuk mencintai dengan perkara yang dihalal oleh Allah. Hal ini hendaknya dipahami oleh seluruh umat Islam, yaitu perkara yang demikian itu adalah suatu keharusan bagi mereka jika mereka mampu.

Berkenaan dengan kegemaran Imam Malik dengan bersenang-senang dengan keindahan atau kemanisan hidup ialah penumpuannya kepada nyanyian. Bahwa Imam Malik pada masa kecil beminat kepada nyanyian lantaran itu beliau ingin mempelajari nyanyian serta mengikuti penyanyi-penyanyi, tetapi ibunya melarangnya serta meminta beliau mempelajari ilmu fiqih dan lain-lain.Imam Malik adalah seorang yang sangat kuat ingatannya, dan sangat insaf. Beliau hafal berpuluh-puluh hadits. Beliau seorang yang sangat sabar dan kuat ‘azam untuk mengatasi segala kesusahan dan tercapai cita-citanya. Beliau seorang yang sangat pintar, dan seorang yang mempunyai kekuatan tenungan “Farasah”.

Imam Malik adalah seorang yang sangat hebat, lantaran itu beliau ditakuti atau dikagumi oleh murid-muridnya dan juga orang-orang yang mengenalnya. Beliau ditakuti juga oleh pemerintah dan khalifah. Kehabatan Imam Malik adalah datang dari kekuatan jiwa dan kemasyhurannya diikuti pula oleh pribadinya yang tinggi dan mulia.Imam Malik seorang yang sangat bijaksana dengan akalnya yang dewasa. Beliau menjaga muruah. Beliau sangat menyenangi tentang kehidupan manusia, serta beliau bersifat tentang keinsafan yang mendalam, jarang bercakap-cakap karena menjaga lidah, beliau tidak banyak mencampuri orang banyak dan tidak banyak memberikan fatwa. Akhlak Imam Malik sangat baik terhadap orang banyak atau keluarga dan banyak melakuakan beribadah. Apabila beliau memasuki rumahnya beliau menghabiskan waktunya dengan menatapi dan membaca Al-Qur’an.

B. Keluarga Imam Malik
Imam Malik kawin dengan seorang hamba (amah), beliau tidak kawin dengan perempuan yang merdeka (hurrah), dan beliau sangat kasih sayang kepada istrinya. Beliau mendapatkan empat orang anak dengan istrinya tersebut anaknya yang laik-lakinya namanya ialah, Muhammad, Hamad dan Yahya, sementara anaknya yang perempuan namanya selarannya ialah “Umul Mu’minin”.Fatimah menghafal kitab “Al-Muwatta”, apabila bapaknya memberikan pelajaran di rumahnya, beliau duduk dibelakang pintu mendengarkan pembacaan mereka yang membaca kitab Al-Muwatta, dan apabila membaca melakukan kesalahan terus diketuk pintunya, bapak beliau meminta pembaca itu mengulangi pembacaannya serta membetulkan kesalahannya.

Di antara perkara yang sangat aneh bahwa anak perempuannya telah mendapat ilmu yang tinggi, tetapi anak laki-lakinya tidak berilmu sebagaimana anak perempuannya (fatimah). Imam Malik sangat heran dan berkata : bahwa ilmu itu adalah dari Allah. Ini anak perempuanku, dan ini pun anakku.

C. Perjalanan Hidup Malik
Imam Malik hafal Al-Qur’an dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Ingatannya sangat kuat dan sudah menjadi adat kebiasaannya apabila beliau mendengar hadits-hadits dari para gurunya terus dikumpulkan dengan bilangan hadits-hadits yang pernah beliau pelajari. Pada mulanya, Malik bercita-cita ingin menjadi penyanyi. Ibunya menasehatkan supaya beliau meninggalkan cita-citanya dan meminta beliau mempelajari ilmu fiqih. Beliau menerima nasihat ibunya dengan baik. Malik adalah seorang guru yang miskin, Abdul Qasim rekannya berkata : Aku pernah bersama Malik semasa mencari ilmu. Pada suatu hari kayu bumbung rumahnya telah roboh, terus beliau menjual kayu itu untuk mendapatkan sedikit uang buat perbelanjaan hidupnya. Tetapi pada akhirnya beliau mendapat kemurahan rizki sehingga beliau manjadi orang kaya.Sebagaimana orang lain juga, setelah Imam Malik menginjak remaja, beliau mendapatkan kemudahan dalam kebutuhan. Menurut apa yang diketahui bahwa Malik hidup dalam kemiskinan selama beberapa tahun. Sebagai buktinya bahwa anak perempuannya sering menangis kelaparan.

Akhirnya beliau menjadi seorang yang bahagia dan kaya. Imam Malik sering mendapat bantuan yang berupa derma sehingga Harun Al-Rasyid pernah memberikan derma padanya sebanyak tiga ribu dinar. Sebelumnya beliau hanya memiliki sebanyak empat ratus dinar saja dan uang ini digunakan sebagai modal bagi perniagaannya. Beliau tidak berniaga sendiri , tetapi beliau memberikan modak kepada seorang pedagang dengan membagi keuntungan yang didapatkannya.Pemberian modal untuk berdagang kemudian keuntungannya dibagi namanya adalah “Al-mudaa-rabah”. Setelah kaya beliau memakai pakaian yang harganya mahal, seperti pakaian yang datang dari “Aden”. Kharasanah dan Mesir memakai wangi-wangian yang baik. Beliau memakai sebentuk cincin bertulis dengan perkataan“Hasbiyaallah wa ni’malwakiil”. .Imam mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu hadits, Ar-Rad ala ahlil ahwa fatwa-fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fiqih Ahli Al-ra’yu (pikir). Imam Malik adalah seorang yang sangat aktif dalam mencari ilmu. Beliau sering mengadakan pertemuan dengan para ahli hadits dan ulama.

D. Para Guru Imam Malik
Di waktu Imam Malik menuntut ilmu, beliau mempunyai ilmu banyakKitab “Tahzibul-asma wallughat” menerangkan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada sembilan ratus orang syekh. Tiga ratus darinya golongan Tabi’in. Dan enam ratus lagi dari Tabi’in-Tabi’it. Mereka semua adalah orang yang terpilih dan cukup dengan syarat-syarat yang dapat dipercaya dalam bidang agama dan hukum fiqih.Imam Malik tidak menerima hadits (Rawi) yang tidak tahu tentang pengambilannya sekalipun pembawa hadits itu dari orang yang baik dalam bidang agama.Imam Malik pernah berguru dengan Abdul Rahman bin Harmuz Al-‘Araj selama kurang lebih tujuh tahun. Dalam masa tersebut beliau tidak pernah pergi belajar kepada guru yang lain.

Antara lain syekh-syekhnya ialah Rabi’ah bin Abdul Rahman Furukh. Beliau berguru padanya ketika masih kecil. Diantara gurunya lagi adalah, Nafi’i ‘Auli Abdullah, Ja’far bin Muhammad Al-Baqir, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, Abdul Rahman bin Dinar, Muhammad bin Al-Munkadir dan Abdullah bin Dinar, dan masih banyak lagi dari golongan At-Tabi’in sebagaimana yang telah diterangkan oleh An-Nawawi.

E. Malik dan Hadits-hadits Rasulullah SAW.
Imam Malik dianggap sebagai pemimpin (imam) dalam ilmu hadits. Sandaran-sandaran (Sanad) yang dibawa oleh beliau termasuk salah satu dari sanad yang terbaik dan benar. Karena beliau sangat berhati-hati dalam mengambil hadits-hadits Rasulullah. Beliau orang yang dipercaya adil dan kuat ingatannya, cermat serta halus dalam memilih pembawa hadits (Rawi). Singkatnya Imam Malik tidak diragukan lagi dalam hal ini.Sufyan pernah berkata : Imam Malik sering mengritik pembawa-pembawa hadits. Ibnu Al-Madini berkata : Malik tidak menolak hadits jika tidak ada suatu kekurangan, Imam Syafi’i juga berkata : Imam Malik tidak menerima hadits-hadits yang diragukan kebenarannya.Imam Malik adalah seorang yang sangat menghormati hadits-hadits Rasulullah SAW. Walaupun banyak manusia yang datang mempelajari ilmu pengetahuan berbagai macam bidang. 

Apabila beliau ditanya yang berhubungan dengan ilmu fiqih, beliau terus keluar dari biliknya serta memberi fatwa-fatwa atau jawaban-jawaban kepada mereka yang bertanya kepadanya tetapi jika pertanyanyaan itu berkaitan dengan hadits, beliau tidak terus keluar bahkan beliau terlebih dahulu mandi dan memakai pakaian yang bersih serta memakai wangi-wangian dan memakai sorban, ini adlah semata-mata sebagai tujuan untuk menghormati atau membesarkan hadits Rasulullah SAW.Imam Malik tetap berpegang teguh dengan hadits-hadits Rasulullah dan menganggapnya bahwa hadits-hadits itu adalah petunjuk, penyuluh kepada seluruh manusia dan tidak harus bagi seseorang yang meninggalkanmu atau membelakanginya. Dalam majlis-majlis pelajaran hadits beliau selalu menunjukan pada maqam atau meninggalkan perkataan-perkataannya, keseluruhannya adalah kepunyaan pemilim pada maqam ini (Raudah).

Oleh sebab itu apabila beliau mendengar hadits-hadits dari orang yang tidak dapat dipercaya beliau terus teringat kepada ucapan yang pernah disampaikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ra. Dan berkata : “Umar bin Abdul Aziz berkata : Rasulullah dan pemimpin yang bertanggung jawab telah meninggalkan beberapa peraturan . mengikuti peraturan-peraturan itu berarti mengikuti kitab Allah dan merupan penyempurnaan taat kepada Allah dan kekuatan di atas agama Allah tidak boleh bagi siapa saja mengubah atau mengantinya dan tidak pula harus dipikirkan pada perkara yang berlawan dengannya.

Imam Malik mengarang kitab yang diberi nama Al-Muwaththa. Al-Muwaththa berarti ‘yang disepakati’ atau ‘tunjang’ atau ‘panduan’ yang membahas tentang ilmu dan hukum-hukum agama Islam. Al-Muwaththa merupakan sebuah kitab yang berisikan hadits-hadits yang dikumpulkan oleh Imam Malik serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama tabiin. Kitab ini lengkap dengan berbagai problem agama yang merangkum ilmu hadits, ilmu fiqh dan sebagainya. Semua hadits yang ditulis adalah sahih kerana Imam Malik terkenal dengan sifatnya yang tegas dalam penerimaan sebuah hadits. Dia sangat berhati-hati ketika menapis, mengasingkan, dan membahas serta menolak riwayat yang meragukan. Dari 100.000 hadits yang dihafal beliau, hanya 10.000 saja diakui sah dan dari 10.000 hadits itu, hanya 5.000 saja yang disahkan sahih olehnya setelah diteliti dan dibandingkan dengan al-Quran. Menurut sebuah riwayat, Imam Malik menghabiskan 40 tahun untuk mengumpul dan menapis hadits-hadits yang diterima dari guru-gurunya. Imam Syafii pernah berkata, “Tiada sebuah kitab di muka bumi ini setelah al qur`an yang lebih banyak mengandungi kebenaran selain dari kitab Al-Muwaththa karangan Imam Malik, inilah karangan para ulama muaqoddimin.”

F. Imam Malik Sebagai Seorang Guru 
Imam Malik banyak mempelajari ilmu pengetahuan. Beliau banyak menghafal beberapa banyak hadits dan beliau mempelajari juga ilmu pengetahuan dalam bidang fiqih dan lain-lain sekadar mengerti. Beliau dapat mempelajari banyak ilmu dalam waktu yang singkat, beliau mulai mengajar ketika usianya tujuh belas tahun.Setelah Imam Malik mengajar beberapa tahu, kemudian majlis pelajarannya didatangi oleh pendengar-pendengar yang lebih banyak dari pendengar-pendengar di majlis syekh Nafi’. Sungguhpun Imam Malik seorang guru yang masih muda tetapi beliau dapat memberi pelajaran kepada murud-muridnya dengan baik dan memuaskan. Imam Malik tidak mau mengajar melainkan setelah beliau mendapat pengakuan dari tujuh puluh orang syekh.

Sebelum Imam Malik menjadi guru beliau lebih dahulu mendalami dalam bidang pelajaran sehingga kadang kala beliau tidak tidur. Setelah pikiran beliau matang dan benar-benar dapat diandalkan barulah beliau mengajar. Banyak juga guru-guru (syekh-syekh) yang mengakui kemampuannya untuk menjadi seorang guru. Di antara guru-guru itu ialah dua orang tuan gurunya sendiri yaitu Rabi’ah dan Az-Zuhri. Kemudian barulah Imam Malik mengajar di majlis Rasulullah di Madinah dengan menceritakan hadits-hadits, memberi fatwa dan mengajar.Tidaklah menjadi heran pad kita bahwa dua orang dari gurunya yaitu Yahya Al-Anshari dan Muhammad Muslim Az-Zuhri datang belajar kepada beliau dan begitu juga guru-gurunya yang lain. Majlis pengajaran yang digunakan beliau adalah tempat di majlis Umar Al-Khattab dan di majlis itukah juga majlis yang di duduki oleh Rasulullah sewaktu menyampaikan ajarannya atau ceramah-ceramah dalam hal agama dalam masjid Rasulullah SAW di Madinah.

G. Murid-murid Imam Malik
Kebanyak imam-imam yang termasyhur pada zamam Imam Malik adalah murid-muridnya datang dari berbagai penjuru negeri. Oleh karena itu ia tinggal di Madinah, maka keadaani ini dpat memberi kesempatan yang baik kepada orang-orang yang naik haji yang datang menziarahi makam Rasulullah SAW menemui beliau. Di samping itu pula disebabkan umurnya sudah meningkat sembilan puluh tahun.Telah diceritakan dari Imam Malik bahwa diantara murid-muridnya ialah guru-guru dari golongan tabi’in mereka itu ialah : Az-Zuhri, Ayub Asy-syakh-fiyani, Abul Aswad, Rabi’ah bin Abi Abdul Rahman, Yahya bin Said Al-Anshari, Musa bin ‘Uqbah dan Hisyam bin “Arwah.Dari golongan bukan tabi’in : Nafii bin Abi Nu’im, Muhammad bin Ajlan, Salim bin Abi Uyainah, Abu An-Nadri, Maula Umar bin Abdullah dan lain-lain.

Dari sahabatnya : Sufyan Ath-Thauri. Al-Liat bin Sa’d, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Syarik Ibnu Lahi’ah dan Ismail bin Kathir dan lain-lain.Diantara murid-muridnya juga ialah : Abdullah bin Wahab, Abdul Rahman Ibnu Al-Qasim, Asyhab bin Abdul Aziz, Asad bin Al-Furad, Abdul Malik bin Al-Majisyun dan Abdullah bin Abdul Hakim. Muhammad Al-Hasan As-Sibiani adalah muridnya Abu Hanifah pernah berkata : Aku duduk dipintu rumah Malik selama tiga puluh tahun dan aku telah mendengar lebih dari tujuh ratus lafal hadits.

H. Imam Malik dan Pemerintah
Imam Malik pernah memberi nasihat kepada Al-Khalifah Al-Mahdi apabila beliau diminta memberi nasihat kepadanya. Beliau berkata : Hendaknya engkau bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah engkau berlemah lembut dengan penduduk negeri Rasulullah SAW dan tetangga-tetangganya karena Rasulullah pernah bersabda : Madinah tempatku berpindah dan disanalah kubur ku dan dengan menghormati tempat ku dibangkit, dan penduduknya jiran ku oleh itu wajib atas umatku menjagaku dan barang siapa menjaga mereka, aku adlah sebagai saksi dan pemberi syafaat baginya di haari kiamat.Imam Malik menyeru supaya mengetahui dan menjaga semua hal ihwal rakyat tidak membedakan kecil atau besar karena Allah mengetahui semuanya, sekalipun ia anak kambing yang hilang di pantai sungai Furat di Irak sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Khalifah Umar ra.

Imam Malik menyeru supaya pemerintah memperhatikan penduduk-penduduk negeri Rasulullah SAW karena mereka itu adalah tetangga pada Rasululullah. Hal tetangga-tetangga dalam Islam amatlah besar, apalagi tetangga Rasulullah.Imam Malik menyeru supaya pemerintah memperhatikan terhadap orang-orang yang dibahwahnya karena mereka bertanggung jawab terhadap orang yang di bawah kekuasaaannya. Ia berseru untuk berlaku adil dan menjaga ekonomi dalam perbelanjaan sehingga harta-harta semuanya dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat dan umat.
I. Penderitaan Imam Malik
Semasa pemerintahan Abu Ja’far Al-Mansur Imam Malik pernah diazab dan dihina. Para ahli sejarah memberikan komentar-komentar yang berlainan tentang sebab beliau dipukul, diazab dan sebagainya.Di antara sebgian ahli sejarah yang tertera ialah beliau diazab karena pendapatnya yang menyebutkan bahwa tidak sah talak orang yang dipaksa berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW
Artinya: Tidak sah talak orang-orang yang dipaksa.

Khalifah Abu Ja’far tidak suka mendengar hadits tersebut disebabkan beliau tidak mau hadits itu dijadikan hujjah kepada pihak musuh beliau. Sebab dengan hadits itu pihak musuh akan menolak perjanjian (Baj’ah) pelantikan Al-Mansur lantaran mereka dipaksa. Abu Al-Mansur pernah melarang Imam Malik supaya tidak menggunakan hadits yang tersebut di atas. Imam Malik tidak mau menuruti perintah oleh karena itu beliau disiksa.Dan ada pula yang mengatakan bahwa sebab Imam Malik dipukul atau diazab ialah disebabkan beliau berpendapat bahwa nikah Al-Mut’ah adalah haram sedangkan pendapat Ibnu Abbas nikah Al-Mut’ah adalah boleh. Ibnu Abbas adalah ketua keluarga Khalifah Abbasiyyah. Oleh sebab itu orang-orang Abbasiyyah memusuhi Imam Malik dan mengazabnya. Dan ada juga yang mengatakan sebab Imam Malik disiksa ialah karena beliau mendahulukan Utsman Ibnu Addan dari Ali Ibnu Abi Thalib.

J. Imam Malik Meninggal Dunia
Imam Malik mengalami sakit selama dua puluh hari. Pada malam beliau menghembus nafasnya yang terakhir, dengan secara kebetulan Bakar Sulaiman As-Sawaf berada bersama mereka di rumahnya, mereka berkata : Wahai Abdullah bagaimana keadaanmu sekarang? Beliau menjawab : Aku tidak tahu apa yang kukatakan kepadamu, Cuma aku ingin juga berkata : adakah kamu semua akan ditentukan pada keesokan hari (hari kiamat) mendapat kemaafan yang tidak diperhitungkan. Tidak lama kemudian Imam Malik pun mengucapkan dua kaliamat syahadat dan berkata : Semua perkara adalah bagi Allah, beliau pun menyerahkan rohnya kepada Allah yang Maha Esa.
Imam Malik meninggal dunia di Madinah, yaitu pada tanggal 14 bulan Rabiul Awwal tahun 179 Hijriah ada juga pendapat yang mengatakan beliau meninggal dunia pada 11, 13 dan 14 bulan Rajab. Sementara An-Nawawi juga berpendapat beliau meninggal pada bulan Safar. Pendapat yang pertama adalah lebih termasyhur Imam Malik dikebumikan di tanah perkuburan Al-Baqi, kuburnya dipintu Al-Baqi. Imam Syafi’i pernah berkata : Imam Malik adalah pendidik dan guruku. Darinya aku mempelajari ilmu, tidak seorangpun yang terlebih selamat bagiku selain dari Imam Malik. Aku menjadikan beliau sebagian hujjah antara aku dengan Allah Ta’ala.
DAFTAR PUSTAKA

Ash. Syurbasi,Dr. Ahmad. Sejarah dan biografi empat madhzab. Jakarta: Amzah, 2008.
Zuhri, Ir. Muh. Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah. Jakarta: PT Raja Grafindo persada,1996.
Aga, Nur hadi. Sejarah Fiqih Islam. Jakarta: pustaka Al-kautsar, 2003.
Malik, Imam.  Muwatta’ , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992
http://id.wikipedia.org/wiki/Malik_bin_Anas#Kitab_Al-Muwaththa

0 Response to "BIOGRAFI IMAM MALIK"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel